Gebruiksvoorwaarden Yongo

Deze gebruiksvoorwaarden van Yongo (hierna ‘Gebruiksvoorwaarden’ genoemd) vertellen bezoekers, gebruikers en klanten (hierna aangeduid als ‘u’, ‘uw’, ‘van u’ of een andere soortgelijke uitdrukking) onder welke voorwaarden ze toegang hebben tot en gebruik mogen maken van onze website www.yongo.be, de Yongo-app of elk ander platform waarop we de Yongo-diensten aanbieden (hierna gezamenlijk het ‘Platform’ genoemd), als bezoeker van het Platform, als geregistreerde gebruiker of als een klant die inschrijft op de specifieke producten en diensten die we aanbieden op het Platform (hierna gezamenlijk de ‘Producten’ genoemd).

De Gebruiksvoorwaarden moeten samen gelezen worden met ons Privacybeleid (waarin vermeld staat welke gegevens we van u verzamelen en voor welke doeleinden) en ons Cookiebeleid (waarin vermeld staat hoe we cookies gebruiken op het Platform en voor welke doeleinden). De Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid worden gezamenlijk aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

Hebt u ingeschreven op een van de Producten die we aanbieden op ons Platform, dan bent u naast de Voorwaarden ook gebonden aan de documenten die van toepassing zijn op de specifieke overeenkomst die u sluit, bijvoorbeeld de Algemene en Bijzondere voorwaarden, en mogelijk ook aanvullende documenten zoals het verzekeringsvoorstel, de medische verklaringen en de bijlagen bij de overeenkomst. Laatstgenoemde documenten worden hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Overeenkomst’.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn als volgt ingedeeld:

- Deel A: Algemene informatie
- Deel B: Voorwaarden in verband met het gebruik van het Platfor
- Deel C: Voorwaarden in verband met de inschrijving op Producten
- Deel D: Belangrijke wettelijke voorwaarden
- Deel E: Juridische kennisgeving

Deel A: Algemene informatie

1. Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?

1.1. Het Platform wordt beheerd door AG Insurance NV, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, ondernemings- en btw-nummer BTW BE 0404.494.849 (hierna aangeduid als ‘we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’, of een andere soortgelijke uitdrukking).

1.2. Wij zijn een verzekeringsonderneming die handelt onder codenummer 79 en onder toezicht staat van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, telefoonnummer +32(0)2 221 21 11 en website www.nbb.be.

1.3. U kunt contact met ons opnemen via de rubriek Contact op het Platform.

1.4. Wij beschikken ook over een medewerker voor gegevensbescherming. Hij is verantwoordelijk voor alle vragen omtrent gegevensbescherming. U kunt onze medewerker bereiken via AG_DPO@aginsurance.be

2. Aanvaarding van de Voorwaarden

2.1. Lees de Voorwaarden aandachtig en zorg ervoor dat u ze begrijpt alvorens het Platform te gebruiken. De Voorwaarden bevatten belangrijke bepalingen. Begrijpt u de Voorwaarden niet of bent u het er niet mee eens, dan vragen we u om af te zien van toegang tot of gebruik van ons Platform en contact met ons op te nemen. Door het Platform te gebruiken, bevestigt u dat u de Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. Soms zal u ook gevraagd worden om de Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden.

2.2. Uw gebruik van het Platform impliceert (indien relevant naar gelang van de op elk Platform aangeboden functionaliteiten) het bezoeken en doorbladeren van het Platform, delen van links, registreren als gebruiker, inschrijven op onze nieuwsbrief, gebruiken van het Platform om een overeenkomst te sluiten en elke andere vorm van gebruik. U kunt een exemplaar van de Voorwaarden afdrukken om thuis te bewaren, maar u kunt ze ook online lezen wanneer u maar wilt.

2.3. Als u hebt ingeschreven op een van onze Producten, dan zijn specifieke bepalingen van toepassing inzake de aanvaarding en inwerkingtreding van de Overeenkomst.

3. Diensten en Producten aangeboden op het Platform

3.1. De inhoud van het Platform is bedoeld om bezoekers en gebruikers te informeren over diverse aspecten met betrekking tot sparen, uitgaven en andere geldzaken die verband houden met minderjarigen, alsook om volwassenen in staat te stellen elektronisch in te schrijven op Producten zoals Tak 21- en Tak 23-levensverzekeringen en Tak 26- kapitalisatieverrichtingen.

Deel B: Voorwaarden in verband met het gebruik van het Platform

4. Toegang tot het Platform

4.1. We bieden de mogelijkheid om het Platform te gebruiken en om Producten te bestellen of erop in te schrijven, in het Nederlands en het Frans. We kunnen ook met u communiceren in deze talen. We kunnen u een Engelstalige versie van elk document bezorgen, maar u erkent en aanvaardt dat die Engelstalige versie enkel ter informatie dient en geen wettelijk bindend document vormt, en dat in geval van een tegenstrijdigheid tussen de Engelstalige en Nederlandstalige en/of Franstalige versie van dat document, de Nederlandstalige en/of Franstalige versie van het document (en de interpretatie ervan) voorrang heeft.

4.2. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om het Platform voor u toegankelijk te maken, kunnen en willen we niet garanderen dat het Platform of de inhoud die er zich op bevindt, op elk moment te raadplegen is of dat de toegang niet wordt verbroken. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het Platform of voor delen van ons Platform die tijdelijk of permanent onbeschikbaar of beperkt toegankelijk zijn om welke reden dan ook.

4.3. We moedigen u aan om ons Platform te bezoeken overeenkomstig deze Voorwaarden, maar vergeet niet dat u zelf verantwoordelijk bent voor het nemen van alle technische en andere maatregelen om het Platform te kunnen bezoeken en gebruiken.

4.4. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van deze Voorwaarden voor alle personen die uw internetverbinding of toestel gebruiken om ons Platform te bezoeken en te gebruiken.

4.5. We garanderen niet dat ons Platform of de inhoud ervan geen fouten of weglatingen bevat.

5. Gebruik van ons Platform

5.1. U kunt het Platform gebruiken als bezoeker zonder account, een account aanmaken als gebruiker, of inschrijven op bepaalde Producten. Uw rechten en mogelijkheden om gebruik te maken van de functionaliteiten op het Platform zijn afhankelijk van uw status in dat verband. In elk van deze gevallen zullen we informatie over u verzamelen en verwerken. Voor meer informatie over welke gegevens we in elk van die gevallen verwerken, verwijzen we naar ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

5.2. Mensen kunnen ook gecontacteerd worden om supporter te worden , wat ze zelf kunnen beslissen. Supporters kunnen vrij kiezen of ze al dan niet een account aanmaken in overeenstemming met artikel. Maakt u een account aan als supporter, dan beschikt u over aanvullende functies en mogelijkheden. U kunt er echter ook voor kiezen om ‘free supporter’ te worden, zonder een account aan te maken, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail ontvangt om een bijdrage te leveren. Ongeacht het type supporter dat u bent (d.w.z. met of zonder account), zullen sommige van uw bijdragen als supporter gebeuren met aftrek van mogelijk geldende vergoedingen.

6. Minderjarigen

6.1. Ouders en/of wettige voogden kunnen een account aanmaken op het Platform, al dan niet tijdens de inschrijvingsprocedure voor een van de Producten, en kunnen ook een account aanmaken voor de personen over wie ze ouderlijk gezag uitoefenen. Hoewel het Platform bedoeld is om verantwoord gedrag in financiële aangelegenheden aan te moedigen, in het bijzonder met betrekking tot minderjarigen, raden we ouders of wettige voogden aan om minderjarigen te begeleiden bij het gebruik van het Platform.

6.2. We behouden ons het recht voor (waarmee u uitdrukkelijk instemt) om administratierechten toe te kennen aan (een) andere perso(o)n(en) die ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) over een minderjarige voor wie op Producten werd ingeschreven of voor wie een account werd aangemaakt, en dat op verzoek van eerstgenoemde perso(o)n(en).

7. Een account aanmaken

7.1. We bieden u de mogelijkheid om een account aan te maken op ons Platform via www.yongo.be. Om een account aan te maken, vragen we u naar informatie overeenkomstig ons Privacybeleid en om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.

7.2. Bent u een minderjarige voor wie een ouder/wettige voogd geen account heeft aangemaakt overeenkomstig artikel 6.1, dan moet u eerst de toestemming krijgen van uw ouder(s) of wettige voogd(en) om een account te kunnen aanmaken. We behouden ons het recht voor om u op elk moment te vragen het bewijs te leveren van deze toestemming en om de toegang tot de account te schorsen indien u ons dat bewijs niet bezorgt.

7.3. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk. U mag deze informatie niet doorgeven aan derden. U moet de vertrouwelijkheid van uw gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) beschermen en bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van die gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en), ongeacht of u voor dat gebruik toestemming hebt gegeven. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik, verlies of elke andere ongeoorloofde blootstelling van uw gebruikersnamen en/of wachtwoorden of elke andere inbreuk op de beveiliging van gegevens via yongo@aginsurance.be. We vragen u ook om na elke sessie uit te loggen.

7.4. Aanvullend op wat voorafgaat, behouden we ons het recht voor om uw gebruikersna(a)m(en), wachtwoord(en) en/of account(s) te deactiveren wanneer we van mening zijn dat deze Voorwaarden niet werden nageleefd of wanneer we vinden dat wij, u of andere gebruikers blootgesteld zijn aan een veiligheids-, commercieel of ander risico of probleem.

7.5. Een andere mogelijkheid is inloggen door gebruik te maken van uw Facebook- of Google-account.

8. Interactie met het Platform

8.1. Als u een account hebt aangemaakt, bieden we u de mogelijkheid om met ons en andere bezoekers en gebruikers van het Platform te communiceren op verschillende manieren, bijvoorbeeld door accountinformatie zichtbaar te maken (ook uw profielfoto), enquêtes in te vullen, te posten op blogs, deel te nemen aan de Community en dergelijke meer. Alle content, materiaal, informatie, suggesties, ideeën, vragen, commentaren en andere berichten die u doorspeelt of post op het Platform (‘Gebruikersberichten’), worden en zullen worden beschouwd als niet-vertrouwelijke informatie waarop geen eigendomsrechten rusten, en u stemt ermee in om af te zien van uw recht om geïdentificeerd te worden als de auteur van de Gebruikersberichten.

8.2. Aangezien het Platform omgaat met minderjarigen en hun leefomgeving, erkent en aanvaardt u dat elk Gebruikersbericht op geen enkele manier afbreuk mag doen of schade mag toebrengen aan het fysieke of psychologische welzijn van een minderjarige, en evenmin het potentieel mag hebben om dat te doen. Onverminderd andere bepalingen in deze Voorwaarden moeten alle Gebruikersberichten respectvol zijn tegenover kinderen en minderjarigen.

8.3. U aanvaardt dat we elk Gebruikersbericht naar eigen goeddunken aanwenden voor om het even welke commerciële en niet-commerciële doeleinden (met inbegrip van reproductie, bekendmaking en publicatie) en dat we niet verplicht zijn om Gebruikersberichten vertrouwelijk te behandelen, een vergoeding te betalen voor Gebruikersberichten of toezicht te houden op Gebruikersberichten. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Gebruikersberichten en behouden ons het recht voor om Gebruikersberichten te verwijderen.

8.4. U mag Gebruikersberichten niet gebruiken voor politieke campagnes, zakelijke voorstellen, kettingbrieven, massamailings of elke vorm van spam.

8.5. Wanneer u Gebruikersberichten post, verklaart en garandeert u dat de inhoud ervan oorspronkelijk van u komt en dat u eigenaar bent van alle rechten die op deze inhoud van toepassing zijn.

8.6. We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om door een Platformgebruiker gepost materiaal te verwijderen of te bewerken. Omdat we duizenden commentaren hosten, kunnen we onmogelijk alle posts van Platformbezoekers en/of -gebruikers lezen en beoordelen. Bent u echter de mening toegedaan dat bepaalde posts op het Platform in strijd zijn met uw rechten of sommige van de hierboven vermelde regels en beperkingen, neem dan contact met ons op via yongo@aginsurance.be, zodat we kunnen nagaan of we al dan niet moeten optreden.

8.7. Post u informatie op het Platform, dan bent u als enige verantwoordelijk voor de content die u post of doorspeelt op het Platform en/of aan andere gebruikers en aanvaardt u dat u ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunt stellen voor Gebruikersberichten van een andere gebruiker die u leest op het Platform.

8.8. De categorieën van verboden Gebruikersberichten staan hieronder opgesomd en zijn voorbeelden, maar vormen geen volledige opsomming van alle verboden Gebruikersberichten. U stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat u op het Platform en/of met andere gebruikers niets zal posten of delen waarvan u weet of redelijkerwijs aanneemt dat het:

(a) in strijd is met artikel 8.2; of

(b) lasterlijk, beledigend, obsceen, profaan, pornografisch of aanstootgevend is; of

(c) inbreuk maakt op of strijdig is met de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij (bijvoorbeeld muziek, filmpjes, foto’s of ander materiaal waarvoor u geen schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van dat materiaal om het te posten op het Platform (inclusief maar niet beperkt tot uw profiel, foto gebruikt voor een project, enz.)), met inbegrip van het recht op publicatie of recht op privacy van elke partij; of

(d) in strijd is met een wet, statuut, ordonnantie of regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot de regels voor exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame); of

(e) bedreigend, intimiderend is of aanzet tot racisme, fanatisme of haat van welke aard ook tegen een groep of individu; of

(f) geweld tegen een persoon of beschadiging of vernieling van een eigendom bevordert of aanmoedigt; of

(g) onnauwkeurig, onjuist of misleidend is op gelijk welke manier; of

(h) illegaal is of illegale activiteiten promoot; of

(i) het illegaal of zonder toestemming kopiëren van andermans auteursrechtelijk beschermd werk of links naar dat werk, of het verstrekken van informatie om veiligheidsmaatregelen te omzeilen promoot; of

(j) een politiek religieuze agenda heeft en/of bekende banden met haatdragende, criminele en/of terroristische activiteiten; of

(k) softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die bedoeld zijn om de werking van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen of te beperken; of

(l) enigerlei vorm van reclame, promotiemateriaal, ‘junk mail’, ‘spam’, ‘kettingbrieven’, ‘piramidespelen’ of enige andere vorm van werving bevat; of

(m) in strijd is met onze merken of andere van onze financiële, commerciële, reputatie- of andere belangen.

8.9. U begrijpt dat u bij het gebruik van het Platform blootgesteld wordt aan Gebruikersberichten van uiteenlopende bronnen en we niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid, het nut, de veiligheid of de intellectuele eigendomsrechten van of betreffende dergelijke Gebruikersberichten.

8.10. We leveren redelijke inspanningen om Gebruikersberichten te blijven beschermen tegen verlies, vernietiging of vervalsing. U bent evenwel volledig verantwoordelijk om een efficiënte back-up te maken zoals het u past, en u begrijpt dat we derde dienstverleners kunnen inschakelen voor technische beveiligingsmaatregelen en dat we gebonden zijn aan de voorwaarden van die derde dienstverleners.

9. Hoe ons Platform (niet) gebruiken?

9.1. U mag ons Platform enkel voor wettelijke doeleinden gebruiken. U mag ons Platform niet gebruiken:

(a) in strijd met de wetten en regelgeving die op u van toepassing zijn;

(b) op onwettige of frauduleuze wijze;

(c) om personen en in het bijzonder minderjarigen kwaad te doen of trachten kwaad te doen op enigerlei wijze, met inbegrip van gebruik in strijd met artikel 8.2;

(d) om materiaal te versturen, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of hergebruiken dat niet overeenstemt aan deze Voorwaarden;

(e) om ongevraagde of niet-toegestane reclame, promomateriaal of soortgelijke werving (spam) te verzenden, of de verzending ervan te verkrijgen;

(f) om de kwetsbaarheid van het Platform of enig netwerk aangesloten op het Platform te onderzoeken, te scannen of te testen, of inbreuk te plegen op de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van het Platform;

(g) om reverse look-ups uit te voeren, informatie over andere bezoekers van het Platform of andere klanten van ons te traceren of proberen te traceren;

(h) om acties te ondernemen die een onredelijk of onevenredig grote belasting zouden betekenen voor de infrastructuur van het Platform of onze systemen of netwerken;

(i) om de goede werking of kenmerken van het Platform of enige transactie die zich op het Platform voltrekt, of het gebruik van het Platform door een andere persoon te verstoren;

(j) om willens en wetens gegevens door te spelen, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, spyware, adware of andere schadelijke programma's of gelijkaardige computercode bevat en bedoeld is om een negatieve invloed te hebben op de werking van computersoftware of hardware.

9.2. U aanvaardt ook:

(a) om geen enkel onderdeel van ons Platform te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of door te verkopen, in strijd met de bepalingen van deze Voorwaarden;

(b) om u zonder toestemming geen toegang te verschaffen tot elk onderdeel van ons Platform, elke uitrusting of netwerk waarop ons Platform is opgeslagen, elke software die wordt gebruikt bij het aanbieden van ons Platform, of elke uitrusting of netwerk of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde partij, en ze niet te belemmeren, te beschadigen of te verstoren.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten binnen ons Platform (inclusief de merken) en de onderliggende programmeertaal, maar ook met betrekking tot de materialen en de inhoud gepubliceerd op het Platform. Deze rechten zijn beschermd door de wet en uw rechten in verband hiermee zijn uitsluitend beperkt tot wat in dit artikel 10 staat vermeld.

10.2. Wij geven u de toestemming om één exemplaar af te drukken, en uittreksels te downloaden, van om het even welke pagina(‘s) uit ons Platform voor persoonlijk gebruik, en we geven u de toestemming om de aandacht van anderen te vestigen op content gepost op ons Platform.

10.3. U mag de papieren of digitale exemplaren van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload, niet wijzigen en u mag illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of afbeeldingen niet gebruiken zonder begeleidende tekst.

10.4. Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van content op ons Platform moet altijd worden erkend.

10.5. U mag geen onderdeel van de content op ons Platform gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daarvoor toesteming te krijgen van ons of onze licentiegevers.

10.6. Als u een onderdeel van ons Platform afdrukt, kopieert, downloadt of anderszins gebruikt in strijd met deze Voorwaarden, dan houdt uw recht om ons Platform te gebruiken onmiddellijk op en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal die u hebt gemaakt, teruggeven of vernietigen.

10.7. Elk ongeoorloofd gebruik van inhoud of informatie gepost op het Platform en ongeoorloofde reproductie, doorgifte of ander gebruik van enig deel van het Platform kan auteursrechten, handelsmerken, privacy, openbaarheid of andere rechten van onszelf of van derde partijen schenden. Dit omvat, zonder beperking, het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens aan het Platform te onttrekken voor commerciële doeleinden (ook bekend als screenscraping).

11. Links naar het Platform en links op het Platform

11.1. U mag doorlinken naar onze homepage, op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en wettige manier doet en geen afbreuk doet aan onze reputatie of er voordeel uit haalt. U mag een link niet inbouwen op een zodanige manier dat hij enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant suggereert wanneer dat niet zo is.

11.2. Ons Platform kan worden ingebed in een andere website of u kunt het recht hebben om een link te creëren naar een ander onderdeel van onze site dan de homepage. Maar vooraleer u dat doet, neemt u het best contact met ons op via yongo.content@aginsurance.be.

11.3. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

11.4. Wenst u gebruik te maken van content op ons Platform op een andere manier dan hierboven aangegeven, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld in artikel 1.

11.5. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van op ons Platform gelinkte websites. Deze links mogen niet geïnterpreteerd worden als ondersteuning door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.

11.6. Bevat ons Platform links naar andere sites en bronnen vermeld door derden, dan dienen deze links louter te uwer informatie. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

Deel C: Voorwaarden in verband met de inschrijving op Producten

12. Bestellen van en inschrijven op Producten

12.1. Om in te schrijven op Producten, zal u gevraagd worden om verscheidene identificatie- en informatiestappen te doorlopen zoals beschreven in artikel 13.

12.2. We staan enkel de volgende personen toe om in te schrijven op Producten:

(a) personen die minstens 18 jaar oud zijn; en

(b) die ouder of wettige voogd zijn van een minderjarige jonger dan 16 jaar; en

(c) die inschrijven op Producten namens deze minderjarige(n) jonger dan 16 jaar; en

(d) die Belgisch rijksinwoner zijn.

12.3. Als u inschrijft op Producten, moet u de voor u toepasselijke wet- en regelgeving naleven en zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk wanneer u een inbreuk pleegt op die wet- of regelgeving door Producten aan te kopen.

12.4. Voldoet u niet aan de criteria van artikel 12.2 en 12.3, dan kunt u niet inschrijven op Producten op ons Platform en zal elke succesvolle poging om dit te omzeilen leiden tot een annulatie van de overeenkomst. In geval van een dergelijke poging behouden wij bovendien al onze wettelijke rechten voor (ook ons recht op schadevergoeding), evenals het recht om u te schorsen of uit te sluiten van verder gebruik van het Platform.

12.5. Door in te schrijven op Producten op het Platform, garandeert u dat u over de nodige rechten en kwalificaties beschikt om een inschrijving uit te voeren ten gunste van de betrokken personen.

12.6. Voor het klantenbeheer en compliancedoeleinden zullen we onze overeenkomst met u archiveren. U hebt toegang tot uw overeenkomst in uw documentenbibliotheek via uw account.

13. Bestelprocedure

13.1. Om in te schrijven op Producten op ons Platform, zullen we u vragen om een aantal stappen te doorlopen, zodat we u en uw kind kunnen identificeren, u informatie kunnen geven over onze Producten die voor u misschien interessant zijn, en u alle nodige informatie kunnen geven die van toepassing is op uw overeenkomst met ons. De verschillende stappen kunnen als volgt worden samengevat:

(a) bevestiging van uw intentie om te beleggen en te sparen voor een minderjarige, inclusief een controle om na te gaan of u in aanmerking komt om in te schrijven op een Product;

(b) algemene informatie verstrekken over de persoon voor wie u spaart en u productinformatie verschaffen;

(c) enkele vragen beantwoorden die ons een idee geven van de mate waarin u vertrouwd bent met onze producten en diensten;

(d) op basis van de informatie die we van u hebben ontvangen, raden we u een product aan en kunt u de Producten selecteren waarop u wenst in te schrijven;

(e) gedetailleerde persoonlijke informatie verstrekken over u en de minderjarige voor wie u inschrijft op het Product;

(f) selecteren van de juiste termijn voor het Product dat u van plan bent te kopen;

(g) en ten slotte, voor u wordt doorverwezen naar de handtekeningpagina (zie ook clausule 21), bieden we u een overzicht van de informatie die voor u en de betrokken minderjarige relevant is, de overeenkomst die u met ons gaat sluiten en de geldende contractuele documenten die u van ons mag delen, afdrukken en/of lokaal opslaan op uw toestel, wat we u in ieder geval sterk aanraden. We zullen u ook vragen om de geldende Voorwaarden actief te aanvaarden.

13.2. Bij elke stap in de bestelprocedure zoals beschreven in artikel 13.1 mag u de bestelling ongedaan maken of terugkeren naar de vorige stap in de procedure om eventuele vergissingen recht te zetten. U krijgt ook de mogelijkheid om uw gegevens in elke stap op te slaan en het inschrijvingsproces later te voltooien. Door uw gegevens gedeeltelijk op te slaan, geeft u ons ook de toestemming om u te contacteren en u te helpen en aan te moedigen om het inschrijvingsproces te voltooien. Zoals hierboven beschreven, tonen we u voor u de bestelling plaatst, een gedetailleerde overzichtspagina waarop u alle relevante informatie kunt controleren alvorens de bestelling door te geven. We raden u aan om alle gegevens die u hebt ingevuld en de Producten waarop u wilt inschrijven, grondig na te kijken.

13.3. U bent verplicht, en bent daar ook volledig aansprakelijk voor, om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens de bestelprocedure wordt ingevoerd, waar, volledig en nauwkeurig is. Vergissingen of wijzigingen moet u ons zo snel mogelijk melden en in dat geval behouden we ons het recht voor om de overeenkomst te annuleren of te onderwerpen aan verschillende voorwaarden, zoals beschreven in de Overeenkomst.

14. Bevestiging van uw inschrijving

14.1. Nadat u een bestelling hebt geplaatst om in te schrijven op Producten, door op de handtekeningpagina alle nodige documenten te ondertekenen, ontvangt u van ons een e-mail met de bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen en ze formeel aanvaarden.

14.2. Uw bestelling wordt binnen een termijn van een dag verwerkt en we zullen redelijke inspanningen leveren om u binnen die termijn te informeren over de aanvaarding of afwijzing van uw bestelling. Als we deze termijn niet kunnen respecteren door gebeurtenissen waarop we geen vat hebben, dan kunnen we u hiervan op de hoogte brengen en u een aangepaste timing bezorgen. Brengen we u niet op de hoogte van de aanvaarding of weigering van uw bestelling binnen een dag, dan hebt u het recht om uw bestelling te annuleren.

15. Voorwaarden met betrekking tot het Product

15.1. De specifieke voorwaarden in verband met het Product waarop u heeft ingeschreven, staan beschreven in de Overeenkomst, waarnaar we verwijzen voor verdere informatie.

15.2 Premiebetalingen, stortingen en reserves zijn omwille van veiligheidsredenen (binnen bepaalde tijdsperiodes) in hoogte beperkt. U kan hierover informatie inwinnen bij onze Yongo helpdesk of in de voorwaarden van uw product.

16. Intrekking van een inschrijving

16.1. U hebt het recht om zich terug te trekken en uw Overeenkomst met ons te beëindigen volgens de bepalingen vermeld in de Overeenkomst. We verwijzen naar die bepalingen als u hierover meer informatie wenst.

16.2. Bovendien staat het u vrij niet langer gebruik te maken van de diensten die we via het Platform aanbieden wanneer u dat wenst, door uw account af te sluiten of door deze diensten niet langer te gebruiken.

17. Beloning en credits

17.1. Voor een inschrijving op een Product behouden we ons het recht voor, maar zijn we niet verplicht om te starten met een systeem van beloningen en/of credits, die we naar eigen goeddunken aanbieden en die onder specifieke voorwaarden kunnen vallen.

17.2. Deze beloningen en credits kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt om producten of diensten aan te kopen, of andere voordelen te genieten, mogelijk van derden. Indien van toepassing verwijzen we u naar de geldende voorwaarden, eventueel opgelegd door die derde partij, bij de aankoop van dergelijke producten of diensten, of wanneer u voordelen geniet.

17.3. We hebben het recht om een systeem van beloning en credits te wijzigen, aan te passen, op te schorten of in te trekken wanneer we dat nodig achten.

17.4. Ons platform biedt de mogelijkheid om projecten aan te maken vanuit de catalogus van onze partner en aankopen te doen bij deze partner. De voorwaarden, beloningen en credits kunnen per partner verschillen. Bij het eerste gebruik van deze voordelen zal u expliciet gevraagd worden deze voorwaarden te aanvaarden alvorens u de diensten aangeboden door onze partners kan genieten.

Deel D: Belangrijke wettelijke voorwaarden

18. Niet vertrouwen op informatie

18.1. Hoewel we de intentie hebben zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken, wijzen we erop dat de informatie op het Platform (behalve de inhoud van de Overeenkomst) louter ter info verstrekt wordt en niet als juridisch, financieel, fiscaal of boekhoedkundig advies mag worden beschouwd waarop u mag vertrouwen. Wenst u een gesprek met een van onze professionele adviseurs, dan raden we u sterk aan om contact met ons op te nemen via yongo@aginsurance.be.

19. Onze aansprakelijkheid

19.1. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden vormt een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid onder de toepassing van de geldende wet, ook in geval van fraude, opzet of grove nalatigheid.

19.2. Voor zover toegestaan door de geldende wet, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen uit die van toepassing kunnen zijn op ons Platform of de inhoud ervan, zowel uitdrukkelijk als impliciet.

19.3. We zijn tegenover gebruikers niet aansprakelijk voor verlies of schade, zowel contractueel als extracontractueel (of op grond van enige andere wettelijke theorie), die voortvloeit uit of verband houdt met:

(a) Gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van ons Platform; of

(b) Gebruik van of vertrouwen op inhoud weergegeven op ons Platform.

19.4. Voldoen we niet aan de bepalingen van deel C van deze Voorwaarden (‘Voorwaarden in verband met de inschrijving op Producten’), dan zijn we aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een te voorzien gevolg is van onze overtreding van deze bepalingen in deel C van deze Voorwaarden, of van onze nalatigheid, maar zijn we niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien wanneer ze een duidelijk gevolg is van onze overtreding of wanneer u en wij ze verwachtten op het moment waarop we de overeenkomst hebben gesloten.

19.5. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, een verspreide denial-of-service aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer, computerprogramma's, gegevens of ander materiaal in eigendom kan infecteren als gevolg van het gebruik van ons Platform of het downloaden van content van ons Platform of van elk ander verbonden Platform.

19.6. Het internet is geen veilig communicatiemedium en we garanderen niet dat ons Platform veilig is of vrij van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot ons Platform. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

20. Scheidbaarheid en verklaring van afstand

20.1. Als een bepaling van de Voorwaarden om welke reden ook door een rechtbank of bevoegde jurisdictie ongeldig of onafdwingbaar wordt genoemd, dan is die bepaling ineffectief, maar heeft dit geen invloed op de andere bepalingen van de Voorwaarden.

20.2. Elke tekortkoming door ons/u om een recht gedeeltelijk of volledig uit te oefenen of de kwijtschelding van een schending van de Voorwaarden door u/ons, vormt geen beletsel voor een latere uitoefening van dit recht door ons/u of zal niet beschouwd worden als de kwijtschelding door ons/u van een latere schending door u/ons van dat recht of van andere bepalingen van de Voorwaarden. Onze/uw rechten en rechtsmiddelen onder de Voorwaarden zijn cumulatief en de uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal ons/uw recht op het uitoefenen van enig ander recht of rechtsmiddel niet beperken.

21. Logs

21.1. Elektronische berichten, verbindingen, verrichtingen op het netwerk en transacties tussen u en ons moeten worden aangetoond met behulp van de logs en transactiebestanden die we elektronisch bewaren. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving gaat u akkoord met de bewijskracht van deze logs en aanvaardt u dat we deze logs en de bewijskracht ervan mogen gebruiken in eventuele geschillen tussen ons. Deze mogelijkheid van de bewijslast belet u niet om uw eigen bewijs te leveren met behulp van toegestane wettelijke methoden.

21.2 Wij bieden methodes voor elektronische ondertekening aan op ons Platform (meer bepaald via het gebruik van nationale identiteitskaarten, tokens met pincodes en veiligheidscodes, tokens voor mobiele toestellen, technologieën voor het herkennen van digitale vingerafdrukken, voor het vastleggen van handgeschreven handtekeningen op touchscreens en unieke paswoorden aangemaakt via sms).

Door gebruik te maken van het platform ga je ermee akkoord dat de aangeboden methodes voor elektronische ondertekening gebruikt worden om bindende financiële en juridische verrichtingen af te sluiten (met inbegrip van verzekeringscontracten, betalingen, automatische afhoudingen, notificaties en bevestigingen voor afsluiting of opzegging).

Door gebruik te maken van een van de methodes voor elektronische ondertekening aangeboden op ons Platform, geef je de elektronisch ondertekende documenten dezelfde bewijskracht als met de hand ondertekende documenten, ook tegenover derden die zich hierop beroepen.

22. Wijzigingen aan de Voorwaarden en het Platform

22.1. We behouden ons het recht voor om de Voorwaarden op elk moment te wijzigen. We zullen u op de hoogte brengen van alle wijzigingen die we aanbrengen door een algemene kennisgeving te posten of door u een privébericht te sturen. In elk geval raden we u aan om af en toe de Voorwaarden te raadplegen. Houd er echter rekening mee dat telkens als u inschrijft op een van onze Producten, de op dat moment geldende contractuele bepalingen van toepassing zullen zijn op de overeenkomst tussen u en ons. U maakt dus best een kopie van de overeenkomst en bewaart die.

22.2. Om nieuwe diensten aan te bieden, onze service te verbeteren of te veranderen, in te spelen op veranderingen in de regelgeving of commerciële behoeften, aansluitend op onze zakelijke vereisten en praktijken of om enige andere reden, behouden we ons het recht voor om af en toe ons Platform of delen ervan op te schorten, in te trekken, stop te zetten of te wijzigen, met inbegrip van alle informatie op het Platform. Houd er desondanks rekening mee dat we niet verplicht zijn om content aan te passen die mogelijk achterhaald is.

22.3. Houd er echter rekening mee dat ingeval het Platform zou worden opgeschort, ingetrokken, stopgezet of gewijzigd in overeenstemming met artikel 22.2, we nog altijd gebonden zijn aan de voorwaarden van de Overeenkomst conform de daarin vermelde voorwaarden.

23. Volledige overeenkomst

23.1. De Voorwaarden en de Overeenkomst vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons, en vervangen alle andere schriftelijke of mondelinge mededelingen aangaande voornoemd onderwerp.

24. Interpretatie

24.1. Elke titel, kop of hoofdstuktitel van de Voorwaarden wordt enkel gemakshalve toegevoegd en definieert of verklaart geenszins een hoofdstuk of bepaling daarvan.

25. Toewijzing

25.1. De Voorwaarden zijn persoonlijk en kunnen niet worden toegewezen.

26. Geldigheidsduur

26.1. De bepalingen van de Voorwaarden, waarvan het oogmerk en het toepassingsgebied bedoeld zijn om te blijven bestaan, vervallen niet bij de beëindiging, het aflopen, de nakoming of annulering van de overeenkomst tussen u en ons.

27. Vragen om informatie en klachten

27.1. Wanneer u vragen hebt over Yongo, kunt u steeds contact opnemen met AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel, nummer 02/664.02.00 of via e-mail: customercomplaints@insurance.be. Wij geven u graag informatie of zoeken samen met u naar een oplossing. U kunt met ons eveneens communiceren in het Frans. Alle contractuele documenten zijn ook verkrijgbaar in het Frans.

27.2. Indien de oplossing die wij voorstellen geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as. Een klacht ontneemt u niet de mogelijkheid een rechtszaak te beginnen. U kunt uw klacht ook indienen via het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie op de website http://ec.europa.eu/odr waardoor ook een minnelijke schikking buiten de rechtbank mogelijk is.

28. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

28.1. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst die wij hebben met u. Alle geschillen in verband met dit contract behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

28.2. AG Insurance NV is onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en aan de controle inzake beleggers en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Deel E: Juridische kennisgeving

29. Apple en het Apple logo zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een merk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.