Reglement van de wedstrijd: ‘Yongo Adventsquiz’

ARTIKEL 1: ORGANISATOR

AG Insurance NV, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel- btw BE0404.494.849, organiseert de wedstrijd ‘Yongo Adventsquiz’ vanaf 1 december 2019 om 7 uur tot en met 24 december 2019 om 23.59 uur.

Met deze wedstrijd is er 100 euro per Yongo-contract (Yongo Moon of Yongo Star) te winnen aan Nieuwjaar centjes, voor maximaal 10 ouders en maximaal 4 kinderen per ouder. Het Yongo-contract moet al of ten laatste op 31/01/2020 afgesloten zijn en met een eigen storting van minstens 10 EUR. Elk kind krijgt maximaal 1 x 100 euro op zijn lange termijn Yongo-contract (Yongo Moon of Yongo Star) gestort.

Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt de aanvaarding van dit reglement in. De organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement op eender welk moment te wijzigen en de actie wegens overmacht op te schorten of te annuleren. In de mate van het mogelijke worden de deelnemers op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze eventuele wijzigingen, opschorting of annulering. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

ARTIKEL 2: DEELNEMERS

De wedstrijd is uitsluitend gericht tot natuurlijke personen die in België wonen, 18 jaar of ouder zijn en juridisch bekwaam zijn. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de voorwaarden van dit reglement niet naleven of die het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen. Aan winnaars die niet aan deze voorwaarden voldoen, wordt de toekenning van de prijs geweigerd.

ARTIKEL 3: WIJZE VAN DEELNAME

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Deelnemen kan enkel via de website www.yongo.be/nl-be/aftellen-naar-kerst Geen enkel antwoord, ook al is het juist, dat met de post of een ander communicatiemiddel werd verstuurd, komt in aanmerking voor de toekenning van de prijzen. Om deel te nemen aan de wedstrijd, volstaat het volgende stappen te doorlopen:

- Klik op de knop ‘Ik doe mee aan de wedstrijd’ op de webpagina www.yongo.be/nl-be/aftellen-naar-kerst

- Ga naar de vraag van de dag, vul je antwoord in alsook je persoonlijke gegevens.

- Kom elke dag terug tussen 1 december 2019 en 24 december 2019 naar de kalender, en verzamel zo tips om de eindvraag van de kalender op te lossen. Je hoeft de vragen tussen 1 december 2019 en 24 december 2019 niet juist te hebben, enkel de eindvraag van 24 december telt voor het winnen van 100 euro op het Yongo-contract.

- Beantwoord op 24/12 de eindvraag van de quiz en de schiftingsvraag door het vrije veld in te vullen.

Deelnames aan de wedstrijd moeten geregistreerd zijn op de website www.yongo.be/nl-be/aftellen-naar-kerst tussen 1 december 2019 om 07.00 uur en 24 december 2019 om 23.59 uur. De datum en het uur van ontvangst van de deelnames door de organisator, zoals geregistreerd door de computersystemen, hebben bewijskracht. De deelname wordt pas gevalideerd zodra de organisator de antwoorden op de eindvraag, het antwoord op de schiftingsvraag en alle noodzakelijke persoonsgegevens van de deelnemer heeft ontvangen. Daarbij dient de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden en het reglement.

Enkel de leesbare, correct en volledig ingevulde antwoorden die via het internet onder de hiervoor genoemde voorwaarden werden ontvangen, worden in aanmerking genomen bij het bepalen van de winnaars. Alle kosten voor deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. De deelnemers kunnen de deelnamekosten in geen geval van de organisator terugvorderen.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het mailsysteem. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. De deelname met behulp van een ander programma dan dat van de website, evenals elke wijziging/aanpassing van deze laatste door de deelnemer is verboden en leidt tot uitsluiting, en eventueel tot gerechtelijke vervolging wegens inbreuk op de auteursrechten.

De organisator kan de deelname van één of meerdere deelnemers opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag. Dit verdachte gedrag kan zijn (zonder dat de volgende opsomming een beperking inhoudt): het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie, dat wil zeggen op basis van hetzelfde geregistreerde profiel in de database met de inschrijvingsgegevens van de site, een ongewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts,...

In het geval dat één van de bepalingen van het onderhavige reglement niet zou nageleefd worden, in het geval van een poging tot fraude of tot vals spelen, zal de prijs die normaal gezien op basis van dit reglement zou worden toegekend, opnieuw in het spel worden gebracht en zal de winnaar geen enkel recht meer hebben op welke prijs dan ook, van welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich overigens het recht voor om elke deelnemer die vals gespeeld heeft, die fraude gepleegd heeft, of die het onderhavige reglement heeft trachten te omzeilen, uit te sluiten.

ARTIKEL 4: AANTAL DEELNAMES

Elke deelnemer (fysiek persoon) heeft recht op 1 deelname. De deelname is strikt op naam. De deelnemer mag in geen geval onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers spelen. Bij meervoudige deelname, onder meer door gebruik te maken van verschillende e-mailadressen (of dankzij het gebruik van verschillende identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te registreren), worden alle deelnameformulieren geweigerd en als ongeldig beschouwd. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden als misbruik beschouwd en leiden automatisch tot de uitsluiting ervan.

ARTIKEL 5: WINNAARS

Na afloop van de wedstrijd zijn er maximaal 10 winnaars die als volgt worden bepaald: De deelnemers die op de eindvraag op 24/12 correct hebben geantwoord en van wie het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst aanleunt bij het werkelijke aantal deelnemers, winnen de wedstrijd. Ter herinnering moet het lange termijn Yongo-contract (Yongo Moon of Yongo Star) al of ten laatste op 31/01/2020 afgesloten zijn en met een eigen storting van minstens 10 EUR. Als verschillende deelnemers ex aequo eindigen, wordt degene die correct en het snelst heeft geantwoord, als winnaar beschouwd (cf. de datum en het uur van ontvangst van de deelnames door de organisator, zoals geregistreerd door de computersystemen, hebben bewijskracht). De beslissing van de organisator betreffende de bepaling van de winnaar is onherroepelijk en definitief.

ARTIKEL 6: PRIJS

Met deze wedstrijd is er 100 euro per Yongo-contract (Yongo Moon of Yongo Star) te winnen aan Nieuwjaar centjes, voor maximaal 10 ouders en maximaal 4 kinderen per ouder. De prijs die in het kader van deze wedstrijd wordt toegekend, kan niet worden overgedragen, omgeruild of omgezet in geld. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat is achtergelaten via de adventskalender, en dit binnen de 2 maanden die volgen op het einde van de wedstrijd. Als het gebruikte e-mailadres fout zou blijken te zijn en/of als de winnaar niet binnen de 5 kalenderdagen op de e-mail zou reageren, verliest hij/zij het recht op zijn/haar prijs, zonder enige mogelijkheid tot verhaal. In dit geval gaat de prijs naar de volgende deelnemer die gewonnen zou hebben. Mocht de organisator twijfels hebben over de identiteit van de winnaar, dan behoudt hij zich het recht voor om de e-mail op te vragen waarin de winnaar op de hoogte werd gebracht van het feit dat hij/zij gewonnen had.

De praktische modaliteiten zullen persoonlijk met de winnaar afgesproken worden wanneer deze gereageerd heeft op de e-mail waarin hij op de hoogte gebracht werd van zijn winst. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook als gevolg van de deelname aan deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen. Aangezien de bepaling van de winnaars uitsluitend gebeurt op basis van een informaticaprocedure, zijn de deelnemers er zich van bewust en aanvaarden zij dat de organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een panne van de netwerken, verlies, vertraging of technische storingen die worden veroorzaakt door het internet of door de technische dienstverleners die optreden bij de overdracht van de formulieren en de hosting van de website.

ARTIKEL 7: TOEGANKELIJKHEID VAN HET REGLEMENT

De informatie en het reglement betreffende de wedstrijd kunnen enkel worden geraadpleegd op de website www.yongo.be/nl-be/aftellen-naar-kerst

ARTIKEL 8: KLACHTEN

Elke klacht over deze wedstrijd moet ten laatste binnen de 7 werkdagen na de afsluiting van de actie, naar het volgende adres worden gestuurd met de post of via e-mail:

AG Insurance
Dienst Klachtenbeheer
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
customercomplaints@aginsurance.be

Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen. De organisator besteedt de grootste zorg aan de organisatie van deze wedstrijd en aan het beheer van de bijhorende website. Toch kan het gebeuren dat de gereproduceerde of verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onnauwkeurigheden, fouten in de spelling of andere gelijkaardige fouten op de website van de organisator of ander (promotioneel) materiaal openbaar gemaakt door hem, van welke aard ook, kunnen niet tegen AG Insurance gebruikt worden, noch aanleiding geven tot eender welke verplichting in zijn hoofd. De hogervermelde uitsluiting van aansprakelijkheid van de organisator is eveneens geldig voor het personeel dat handelt voor hem en voor derden die tussenkomen.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

9.1. Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in het kader van de wedstrijd

Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens (naam, voornaam en e-mailadres en) verwerkt worden door AG Insurance NV, RPR Brussel 0404.494.849, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de privacywet en de privacyverklaring van de organisator die beschikbaar is op de website www.yongo.be.

De gegevens die door de deelnemer worden meegedeeld, worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van de wedstrijd en de toekenning van de prijzen aan de winnaar. De deelnemer moet de bovenvermelde gegevens verplicht meedelen om mee te kunnen doen aan de wedstrijd. Zo niet, moet de organisator de deelname weigeren. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. De gegevens van de deelnemers worden bewaard tot maximaal 30 dagen na het einde van de wedstrijd.

De gegevens van de winnaars worden bewaard tot maximaal 30 dagen na de overhandiging, de uitvoering of de geldigheidsduur van de prijs. Elke deelnemer heeft het recht om, binnen de grenzen van de regelgeving, zijn persoonsgegevens te raadplegen, te laten corrigeren, overdragen, beperken en/of schrappen, door een eenvoudig gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, met de post of per email te verzenden naar de organisator:

AG Insurance
Data Protection Officer
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
AG_DPO@aginsurance.be.

Klachten over de manier waarop de organisator de persoonsgegevens verwerkt, kunnen desgevallend worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35,
1000 Brussel,
contact@apd-gba.be,
+32 2 274 48 00.

Meer informatie is beschikbaar in de privacyverklaring van de organisator op www.yongo.be.

9.2. Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer met het doel hem te informeren over de commerciële acties van AG Insurance

Op voorwaarde dat de deelnemer daar uitdrukkelijk mee instemt, verwerkt de organisator de persoonsgegevens van de deelnemer (naam, voornaam en e-mailadres) om hem op de hoogte te houden van toekomstige commerciële acties (en om profilering te doen en beslissingen te nemen op basis van het gegenereerde profiel). De deelnemer heeft altijd het recht om zich uit te schrijven door te klikken op de hiervoor voorziene link in de nieuwsbrieven of door een gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een tweezijdige kopie van zijn identiteitskaart, per post te verzenden naar de organisator,

AG Insurance,
Data Protection Officer,
1000 Brussel,
Emile Jacqmainlaan 53,
of per e-mail naar: AG_DPO@aginsurance.be.

Elke deelnemer heeft bovendien het recht om, binnen de grenzen van de regelgeving, zijn persoonsgegevens te raadplegen, te laten corrigeren, overdragen, beperken en/of schrappen, door een eenvoudig gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, met de post of per email te verzenden naar de organisator:

AG Insurance
Data Protection Officer
Emile Jacqmainlaan
53 1000 Brussel
AG_DPO@aginsurance.be.

De gegevens worden niet overgedragen aan derden en worden tot maximaal 30 dagen bewaard nadat de deelnemer zich heeft uitgeschreven om informatie te ontvangen over de commerciële acties en nieuwsbrieven. Indien de deelnemer niet verzoekt om zich uit te schrijven worden zijn gegevens na 6 maanden verwijderd uit de bestanden van AG Insurance, te rekenen vanaf het invullen van het formulier. Klachten over de manier waarop de organisator de persoonsgegevens verwerkt, kunnen desgevallend worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
+32 2 274 48 00

Meer informatie is beschikbaar in de privacyverklaring van de organisator op www.yongo.be.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze wedstrijd, of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur