Sparen of beleggen voor je kind en leren sparen

Yongo biedt je een unieke combinatie.

Je kan sparen of beleggen voor je kind om een startkapitaal op te bouwen dat je kind krijgt als het volwassen is. Tegelijkertijd leert je kind spelenderwijs omgaan met geld. Wanneer het startkapitaal vrijkomt, is je kind voorbereid om er goed mee om te gaan.

Startkapitaal voor later

Bouw een kapitaal op voor je kind door te sparen of te beleggen. We helpen je kiezen!

Beleggen voor je kind met Yongo Star (tak 23)

 • Je vertrouwt op het hogere rendementspotentieel van beleggingsfondsen.
 • Je weet dat de opbrengst niet gegarandeerd is en dat je geen kapitaalsgarantie hebt.
 • Je kiest voor een belegging van minstens 8 jaar en 1 maand, op naam van je kind. 

Sparen voor je kind met Yongo Moon (tak 21)

 • Je wil een gewaarborgd rendement voor het geld van je kind.
 • Je wil meer rendementspotentieel dan een klassieke spaarrekening.
 • Je wil minstens 8 jaar en 1 maand sparen, met het spaargeld veilig op naam van je kind.

Je kind leren omgaan met geld

Zorg ervoor dat je kind later verantwoord kan omgaan met zijn startkapitaal.

Je kind leren sparen met Yongo Dreams (tak 26)

 • Je wil ervoor zorgen dat je kind als volwassene verantwoord met geld om kan gaan.
 • Je zoekt een kindvriendelijke manier om je kind spelenderwijs te leren sparen.
 • Je wil je familie en vrienden mee betrekken bij dat leerproces.

Yongo helpt je op 2 manieren

Een startkapitaal opbouwen voor je kind

Met Yongo kan je sparen of beleggen voor je kind. Je kiest tussen Yongo Star (beleggen) en Yongo Moon (sparen) om dat startkapitaal op te bouwen. 

Je kind leren omgaan met geld

Met Yongo zorg je ervoor dat je kind later verantwoord kan omgaan met zijn startkapitaal. Dat doe je met Yongo Dreams.

Moeilijk kiezen? Neen hoor! Je beantwoordt een aantal vragen die je helpen bepalen welke producten best passen bij jou en je kind.

 

Start nu met Yongo en krijg € 20 cadeau!

Zo gebruik je een promocode:

- Creëer gratis je Yongo-account of log in
- Klik op “Voeg een Yongo toe” en kies tussen Yongo Moon en Yongo Star
- Gebruik je promocode om € 20 te krijgen van Yongo
- Stort minstens € 10* om je Yongo Moon of Yongo Star te activeren
- Je krijgt automatisch € 20 erbij!

*Om te starten met Yongo moet je minstens € 10 storten. Daarna kies je zelf wanneer je stort en welk bedrag. Op elke storting is een premietaks van 2 % verschuldigd, die meteen wordt doorgestort naar de Belgische staat.

Meest gestelde vragen

Je kan een Yongo Moon of Star altijd combineren met een Yongo Dreams.

Als je op de naam van je kind klikt in de Yongo-app of het platform, kom je bij het overzicht "Kind detail". Daar kan je via de instellingen (het radertje rechtsboven) kiezen voor account aanmaken. Je kan je kind dan een gebruikersnaam en paswoord geven waarmee het zelf toegang krijgt tot de Yongo-app en het platform. In de instellingen bepaal je ook wat je kind wel en niet kan zien of doen. 

Eenmaal je een kind of je kinderen hebt toegevoegd kan je klikken op 'bijdragen' en vervolgens kiezen voor een regelmatige betaling of een éénmalige bijdrage.

Je maakt eerst een Yongo-account aan en vult je persoonlijke gegevens in. Daarna vul je een aantal vragen in die peilen naar je behoeften en je kennis van spaar- en beleggingsproducten. Op basis daarvan stellen we je een product voor dat past bij jouw behoeften.

Vind je het antwoord op jouw vraag niet? Contacteer ons dan!

Extra info producten

Deze reclame betreft Yongo Star, een tak 23-levensverzekering die voorziet in een waarborg bij leven en bij overlijden, onderschreven op naam van een minderjarig kind dat tegelijkertijd verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven is. Deze verzekering ontwikkeld door AG Insurance en mogelijks door je tussenpersoon bemiddeld, is onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering richt zich tot beleggers die mikken op mogelijk meer rendement.

Rendement

 • Deze verzekering is gelinkt aan beleggingsfondsen, Yongo Neutral Fund en Yongo Defensive Fund, het geïnvesteerde bedrag kan dus schommelen in de tijd. Er is geen kapitaals- noch rendementsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe. Er treedt een automatisch overdrachtsmechanisme in werking in geval van daling met een bepaald percentage in het fonds Yongo Neutral Fund. Het kapitaal wordt dan automatisch overgedragen naar het fonds Yongo Defensive Fund tot de voorwaarden vervuld zijn voor een terugkeer naar het fonds Yongo Neutral Fund, in overeenstemming met de algemene en bijzondere voorwaarden. Je kunt de huidige waarde van beide fondsen vinden op de website van AG Insruance: Yongo Neutral Fund en Yongo Defensive Fund.

Fiscaliteit

 • Er is een verzekeringstaks van 2 % van toepassing op de gestorte premies. Er is geen roerende voorheffing.
 • Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Kosten

 • Er zijn geen instapkosten, geen uitstapkosten of kosten bij overlijden.
 • Bij afkoop op een ander moment is er een afkoopvergoeding verschuldigd. Deze bedraagt 1 % van de theoretische afkoopwaarde, behalve het laatste jaar (0 %).
 • Het contract kan zonder afkoopvergoeding afgekocht worden vanaf het ogenblik dat het kind 18 jaar is. Er is ook geen vergoeding verschuldigd bij opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract.
 • Volgende beheerkosten worden automatisch dagelijks in mindering gebracht van de waarde van het beleggingsfonds op jaarbasis: maximum
  • 1,75 % in het fonds Yongo Neutral Fund
  • 1,30 % in het fonds Yongo Defensive Fund
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het automatisch overdrachtsmechanisme.

Risico’s

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan het automatisch overdrachtsmechanisme: op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product is het mogelijk dat het automatisch overdrachtsmechanisme een lager rendement oplevert in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder mechanisme.

Duur

 • De minimumduur van het contract bedraagt 8 jaar en 1 maand. De einddatum van het contract ligt – naar keuze – tussen de 18 en 24 jaar van het kind. Bij overlijden van de verzekerde eindigt de verzekering.

Minimumpremie

 • 10 euro.

 

Deze reclame betreft Yongo Moon, een tak 21-levensverzekering die voorziet in een waarborg leven en overlijden onderschreven op naam van een minderjarig kind dat zowel de verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven is. Deze verzekering ontwikkeld door AG Insurance en mogelijks door je tussenpersoon bemiddeld, is onderworpen aan het Belgisch recht. Ze is bedoeld voor spaarders die een som willen sparen met een bescherming van de belegde kapitaal bij leven en bij overlijden na aftrek van eventuele inhoudingen.

Brutorendement

 • Deze verzekering voorziet in een gewaarborgd rendement dat afhangt van de gewaarborgde technische interestvoet in voege op moment van ontvangst van de premie (vandaag 0,50 %) aangevuld met een eventuele winstdeling die niet gegarandeerd is en die elk jaar kan wijzigen. De wijziging van de geldende rentevoet wordt aan de klant gecommuniceerd via het platform Yongo. De kosten en taksen hieronder vermeld, worden niet inbegrepen in dit rendement.

Fiscaliteit

 • Een verzekeringstaks van 2 % is van toepassing op de gestorte premies.
 • Een roerende voorheffing van 30 % wordt alleen maar afgehouden in geval van afkoop tijdens de eerste 8 jaren van het contract en wordt berekend op basis van een fictief rendement van minimaal 4,75 %.
 • Bij overlijden kunnen successierechten verschuldigd worden.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Kosten

 • Er worden geen instapkosten, geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde aangerekend.
 • In geval van afkoop op een ander moment is er een afkoopvergoeding verschuldigd. Die bedraagt 5 % van de theoretische afkoopwaarde. De afkoopvergoeding bedraagt 4 %, 3 %, 2 %, 1 % of 0 % wanneer de afkoop plaatsvindt respectievelijk 5, 4, 3, 2 of 1 jaar voor de einddatum van het contract.
 • Er is geen afkoopvergoeding verschuldigd vanaf 18 jaar van de verzekeringsnemer noch vergoeding verschuldigd bij opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract.
 • De beheerskosten ten laste van de verzekeringsnemer zijn maximaal 0,50 % per jaar. Op dit moment worden er geen beheerskosten aangerekend.

Risico

 • Dit contract wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking als AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Duur

 • De minimale duurtijd van het contract is 8 jaar en 1 maand en de einddatum ligt, naar keuze van de verzekeringsnemer, tussen de 18 en 24 jaar van de verzekeringsnemer.

Minimumpremie

 • 10 euro.

 

Deze reclame betreft Yongo Dreams, een tak 26-kapitalisatieverrichting waarmee je een maximumkapitaal van 2500 euro kunt opbouwen. Op de einddatum van het contract of bij vraag om afkoop wordt het opgebouwde kapitaal aan de verzekeringsnemer uitgekeerd. Deze verzekering ontwikkeld door AG Insurance en mogelijks door je tussenpersoon bemiddeld, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Rendement

 • Elke premie verhoogt de reserve van het contract. Yongo Dreams levert geen rendement op: er wordt geen technische interestvoet en geen winstdeling toegekend.

Fiscaliteit

 • Er is geen verzekeringstaks verschuldigd.
 • Bij afkoop en op de einddatum houdt AG Insurance een roerende voorheffing van 30 % in op het eventuele rendement. Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Kosten

 • Er worden geen kosten aangerekend.

Risico

 • Dit contract wordt niet beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Als AG Insurance in gebreke blijft, draagt de spaarder dus zelf het risico zijn spaargeld volledig of gedeeltelijk te verliezen.

Duur

 • Minimumduur:
  • Bij onderschrijving voor de geboorte van het kind: 6 maanden
  • Bij onderschrijving na de geboorte: 1 jaar
 • Maximumduur: tot het kind de leeftijd van 24 jaar heeft bereikt.
 • De einddatum stemt overeen met de einddatum van het onderschreven contract Yongo Moon en/of Yongo Star.

Minimumpremie

 • 10 euro.

 

Informatie

 • Alle belangrijke informatie over de producten is gratis beschikbaar op de productpagina's Yongo StarYongo Moon en Yongo Dreams. Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van dit product.

Duurzaamheid

 • Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico’s van beleggingen.
 • AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit. AG houdt hiermee rekening in het productaanbod van spaar-en beleggingsverzekeringen Yongo.
 • Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website. 

Klachten

Gegevens van de verzekeraar

 • AG NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 – Tel. +32 (0)2 664 81 11, Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Informatie van toepassing op 20/08/2020.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur