Yongo Moon

Sparen voor je kind

Als ouder wil je het beste voor je kind. Wil je later kunnen bijleggen voor de aankoop van een auto, appartement of huis? Of voor het trouwfeest? Met Yongo Moon, een tak 21-verzekering van AG, kan je sparen voor je kind, met een gewaarborgd rendement aangevuld met een eventuele winstdeling.

Is beleggen toch meer iets voor jou? Ontdek dan Yongo Star!

 Waarom sparen met Yongo?

 • Je hebt tijd om een mooi kapitaal op te bouwen voor je kind
 • Sparen op lange termijn = rente op rente = sneeuwbaleffect

Is beleggen toch meer iets voor jou? Ontdek dan Yongo Star!

Sparen voor je kind met Yongo Moon

  Yongo Moon
Type product Tak 21-verzekering (sparen)
Rende­ment 0,50% gewaarborgd + eventuele winstdeling
Op naam van Je kind
Instap­kosten Geen
Lopende kosten Geen
Min. bedrag 10 euro
Max. bedrag Geen maximum
Frequen­tie Je kiest zelf hoe vaak je wilt sparen
Min. duur 8 jaar en 1 maand
Max. duur Tot het kind de leeftijd van 24 jaar bereikt.
Eind­datum
 • Vermeld in het contract
 • Tussen de 18-24 jaar van het kind, naargelang je keuze
 • De verzekering eindigt bij overlijden van de verzekerde.
Uitstap­kosten Geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde.
Afkoop­vergoeding
 • Vóór het kind 18 jaar is: een percentage van de theoretische afkoopwaarde:
  • Meer dan 5 jaar voor einddatum: 5%
  • 5 jaar voor einddatum: 4%
  • 4 jaar voor einddatum: 2%
  • 2 jaar voor einddatum: 1%
  • 1 jaar voor einddatum: 0%
 • Vanaf 18 jaar: geen afkoopvergoeding
Opzegging binnen 30 dagen na de start van het contract Er is geen vergoeding verschuldigd bij opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract.
Premie­taks 2% op elke storting
Roerende voor­heffing Geen

 

Start nu met Yongo en krijg € 20 cadeau!

Zo gebruik je een promocode:

- Creëer gratis je Yongo-account of log in
- Klik op “Voeg een Yongo toe” en kies tussen Yongo Moon en Yongo Star
- Gebruik je promocode om € 20 te krijgen van Yongo
- Stort minstens € 10* om je Yongo Moon of Yongo Star te activeren
- Je krijgt automatisch € 20 erbij!

*Om te starten met Yongo moet je minstens € 10 storten. Daarna kies je zelf wanneer je stort en welk bedrag. Op elke storting is een premietaks van 2 % verschuldigd, die meteen wordt doorgestort naar de Belgische staat.

Yongo Moon presteert beter dan een spaarrekening: vergelijk het rendement!

Staat het spaargeld voor je kind stil op een klassieke spaarrekening? Met Yongo haal je een hoger rendement! Hier zie je hoeveel rendement je zou krijgen op een storting van € 100 na 18 jaar en na 24 jaar. 

Deze simulatie is gebaseerd op de volgende gegevens:

Voor Yongo Moon* is de simulatie enkel gebaseerd op de gewaarborgde rentevoet van 0,50 % die momenteel van kracht is op de gestorte premies, tot de einddatum van het contract. Die kan jaarlijks verhoogd worden met een variabele winstdeling die niet is gegarandeerd en afhangt van de economische conjunctuur en de resultaten van AG.

Voor de spaarrekening is de simulatie gebaseerd op een jaarlijks nettorendement van 0,11 %. Dit is het wettelijk minimum dat momenteel van toepassing is (basisrentevoet en getrouwheidspremie inbegrepen).

Deze simulatie houdt rekening met alle kosten en taksen op deze producten, met inbegrip van de premietaks van 2 % die van toepassing is op Yongo Moon. De simulatie vermeldt dus het netto beschikbare kapitaal. Het fiscaal stelsel waarmee rekening werd gehouden, is het stelsel dat van toepassing is op natuurlijke personen die in België verblijven.

Deze simulatie is louter informatief en verbindt AG Insurance tot niets. De simulatie wordt opgemaakt op basis van parameters die kunnen veranderen. De cijfergegevens zijn louter informatief en niet gewaarborgd. De informatie die wordt gecommuniceerd in deze simulatie kan nooit beschouwd worden als advies. Het zijn slechts eenvoudige schattingen en elementen die de gebruiker kunnen helpen om een inschatting te maken.

AG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit lacunes, vergissingen, informaticaproblemen, of elke andere oorzaak die de informatie geleverd in het kader van deze simulatie zou kunnen veranderen, behalve in het geval van zware of opzettelijke fout zoals bepaald in de wetgeving die van toepassing is.

Yongo Moon

Met Yongo Moon, een tak 21-product van AG, kan je als wettelijk vertegenwoordiger onmiddellijk en in alle veiligheid sparen voor je kind en een gewaarborgd rendement genieten, aangevuld met een eventuele winstdeling. Met Yongo Moon kan je kind vanaf zijn 18e projecten op langere termijn financieren, zoals hogere studies, de aankoop van een huis of – wie weet – een huwelijk.

Yongo Moon is de spaarpartner van je kind. Het gespaarde geld is meteen zijn eigendom, ook als het minderjarig is. Je kind is immers zowel verzekeringsnemer, verzekerde als begunstigde bij leven. Deze levensverzekering, onderschreven op naam van je minderjarig kind, laat het toe te investeren tot de voorziene einddatum van het contract, tussen de 18 en de 24 jaar van je kind, naargelang jouw keuze. De opnamen uitgevoerd voor de 18e verjaardag van je kind worden op een bankrekening op zijn naam gestort en blijven er geblokkeerd tot het meerderjarig is. Je kan Yongo Moon afsluiten op voorwaarde dat je kind jonger is dan 16 jaar. Yongo Moon voorziet in een waarborg bij leven en een waarborg bij overlijden. Jijzelf en je familie en vrienden sparen met een gewaarborgd rendement, wat er ook gebeurt. Dat wil zeggen dat voor elke bijdrage, de rentevoet van dat moment vastligt voor de volledige looptijd. De gewaarborgde rentevoet bedraagt vandaag 0,50%. Bij dat gewaarborgd rendement kan elk jaar nog een extraatje komen, de zogenaamde winstdeling. Deze hangt af van de conjunctuur en de financiële resultaten van AG: de winstdeling is dus niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

YONGO MOON, DAT BETEKENT:

 1. Geen instapkosten en geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden. Er kunnen wel uitstapkosten zijn bij een afkoop op een ander ogenblik (zie verder).
 2. Spaargeld dat op naam van je kind staat en dat je kind kosteloos kan afkopen vanaf zijn 18de verjaardag.
 3. Zekerheid dankzij het gewaarborgde rendement.
 4. De kans op een extra rendement dankzij de mogelijke winstdeling.
 5. Geen roerende voorheffing op de interesten bij afkoop na 8 jaar.
 6. De mogelijkheid om Yongo Dreams te gebruiken waarmee je kind de waarde van geld leert.

MINIMUMBEDRAG

 • De premiebetaling is volledig vrij.
 • Elke premie moet minimaal 10 € bedragen.

FISCALITEIT

 • Met Yongo Moon betaalt je kind geen roerende voorheffing op de interesten, behalve bij een opname gedurende de eerste 8 jaar van het contract. De roerende voorheffing bedraagt 30 % en wordt afgehouden van de roerende inkomsten (zoals deze afkomstig van een rendement). Wat tak 21 betreft, worden de interesten berekend op basis van een fictief rendement van minimaal 4,75 %.
 • Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal dat wordt uitgekeerd op de einddatum of bij overlijden.
 • Bij overlijden zijn successierechten verschuldigd.
 • Er is een verzekeringstaks van 2 % van toepassing op de gestorte premies.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

KOSTEN

 • Instapkosten
  • Geen instapkosten.
 • Uitstapkosten
  • Geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde. Het contract kan zonder afkoopvergoeding afgekocht worden vanaf 18 jaar (inbegrepen) van het kind, verzekeringsnemer van het contract.
  • In geval van afkoop op een ander moment is er een afkoopvergoeding verschuldigd. Deze bedraagt 5 % van de theoretische afkoopwaarde. De afkoopwaarde bedraagt 4 %, 3 %, 2 %, 1 % of 0 % wanneer de afkoop plaatsvindt respectievelijk 5, 4, 3, 2 of 1 jaar voor de einddatum van het contract.
  • Er is geen vergoeding verschuldigd bij opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract.

DUUR

 • Minimumduur: 8 jaar en 1 maand.
 • De einddatum staat vermeld in het contract en ligt tussen de 18 en 24 jaar van het kind, naargelang je keuze.
 • Bij overlijden van de verzekerde eindigt de verzekering.

RISICO'S

 • Dit contract wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten.
 • Deze treedt in werking als AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringmaatschappij.
 • Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.

DUURZAAMHEID

 • Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico’s van beleggingen.
 • AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit. AG houdt hiermee rekening in het productaanbod van spaar-en beleggingsverzekeringen Yongo.
 • Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website.

KLACHTEN

 • Al je vragen kan je in de eerste plaats stellen op het nummer 02/664.03.80 of via yongo@aginsurance.be.
 • Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel.
 • Als de oplossing die AG voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

INFORMATIE

 • De algemene voorwaarden en de financiële infofiche zijn beschikbaar op www.yongo.be.
 • Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van dit product.

GEGEVENS

 • Yongo is een verzekeringsproduct van AG nv dat is onderworpen aan het Belgisch recht en desgevallend wordt gecommercialiseerd via je makelaar. – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - België - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
 • Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur