Sparen met Yongo Moon

Kiezen voor de zekerheid van sparen

Sparen met Yongo Moon

Kiezen voor de zekerheid van sparen

Yongo Moon is een spaarverzekering van tak 21, van AG. Hiermee kan je gedurende bepaalde tijd en op lange termijn sparen voor je kind met een gewaarborgde rentevoet.

Op deze pagina vind je alle informatie over de rentevoet, de rendementen uit het verleden, de kosten, risico’s, fiscaliteit, enz. Een schatting van mogelijke winst en verlies vind je in het essentiële-informatiedocument. Neem deze pagina aandachtig door voor je start met Yongo Moon.

Kies de combinatie die past bij jouw gezin

Belangrijkste kenmerken van Yongo Moon

Alle details vind je onder deze tabel

Yongo Moon
Type product Tak 21 (spaarverzekering)
Op naam van Je kind is verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde van het contract (meer weten)
Rende­ment Gewaarborgd rendement (0,50 % op dit moment) op elke storting, dat kan variëren en jaarlijks aangevuld worden door een eventuele winstdeling (meer weten)
Instap­kosten Geen
Beheerskosten Geen
Uitstap­kosten op einddatum Geen
Mogelijke startdatum van het contract Tussen de geboorte en de leeftijd van 16 jaar van het kind
Minimumduur 8 jaar en 1 maand
Einddatum van het contract Vrij te kiezen tussen de leeftijd van 18 en 24 jaar van het kind
Bedrag van de stortingen Tussen € 10 en € 10.000 per storting
Frequen­tie Je kiest zelf hoe vaak je wilt sparen
Fiscaliteit
 • Premietaks: eenmalig 2 % op elke storting
 • Roerende voorheffing:
  • Geen na 8 jaar
  • Bij afkoop binnen de eerste 8 jaar van het contract: 30 % voorheffing op een fictief rendement van 4,75 %.
 • Bij overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling hangt af van je persoonlijke situatie en kan wijzigen.
Afkoop­vergoeding
 • Vanaf 18 jaar: geen afkoopvergoeding
 • Vóór het kind 18 jaar is: een percentage van de theoretische afkoopwaarde:
  • Meer dan 5 jaar voor einddatum: 5 %
  • 5 jaar voor einddatum: 4 %
  • 4 jaar voor einddatum: 2 %
  • 2 jaar voor einddatum: 1 %
  • 1 jaar voor einddatum: 0 %
Documenten

 

 

De rendementen en de winstdeling

Het rendement van Yongo Moon wordt voor een deel bepaald door de gewaarborgde rentevoet van 0,50 %. Die wordt toegepast op je storting en geldt dan tijdens de hele duur van het contract. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen.

Daarnaast wordt het rendement ook bepaald door de jaarlijkse winstdeling. Die is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. Ze hangt af van de resultaten van AG en van de economische situatie. Die eventuele winstdelingen worden toegevoegd aan de gespaarde som (de reserve) en dragen dus bij aan de groei van het kapitaal op einddatum. AG heeft geen wettelijke of contractuele verplichting om een winstdeling toe te kennen.

Hier zie je een overzicht van de rendementen uit het verleden. Die zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Tijdelijk aanbod!

Met de promocode “WINTER” krijg je € 20!

Met Yongo Moon spaar je op jouw ritme, om zo een startkapitaal op te bouwen dat je kind kan gebruiken als volwassene. Met € 10 kan je al starten!

Klaar om te sparen voor je kind?

Met Yongo Moon zet je geld opzij, op jouw ritme, om zo een startkapitaal op te bouwen dat je kind kan gebruiken als volwassene. Met € 10 kan je al starten! Zorg ervoor dat je alle informatie hebt doorgenomen voor je start met Yongo Moon.

Wil je liever beleggen? Ontdek dan Yongo Star.

Wil je liever beleggen?

Ontdek dan Yongo Star.

 

Alle details over Yongo Moon

Met Yongo Moon, een tak 21-product van AG, kan je als wettelijk vertegenwoordiger onmiddellijk en in alle veiligheid sparen voor je kind en een gewaarborgd rendement genieten, aangevuld met een eventuele winstdeling. Met Yongo Moon kan je kind vanaf zijn 18e projecten op langere termijn financieren, zoals hogere studies, de aankoop van een huis of – wie weet – een huwelijk.

Wil je alle informatie nog eens rustig doornemen op je tablet of op papier?
Download onze brochure.

Yongo Moon is de spaarpartner van je kind. Het gespaarde geld is meteen zijn eigendom, ook als het minderjarig is. Je kind is immers zowel verzekeringsnemer, verzekerde als begunstigde bij leven. Deze levensverzekering, onderschreven op naam van je minderjarig kind, laat het toe te investeren tot de voorziene einddatum van het contract, tussen de 18 en de 24 jaar van je kind, naargelang jouw keuze. De opnamen uitgevoerd voor de 18e verjaardag van je kind worden op een bankrekening op zijn naam gestort en blijven er geblokkeerd tot het meerderjarig is. Je kan Yongo Moon afsluiten op voorwaarde dat je kind jonger is dan 16 jaar. Yongo Moon voorziet in een waarborg bij leven en een waarborg bij overlijden. Jijzelf en je familie en vrienden sparen met een gewaarborgd rendement, wat er ook gebeurt. Dat wil zeggen dat voor elke bijdrage, de rentevoet van dat moment vastligt voor de volledige looptijd. De gewaarborgde rentevoet bedraagt vandaag 0,50%. Bij dat gewaarborgd rendement kan elk jaar nog een extraatje komen, de zogenaamde winstdeling. Deze hangt af van de conjunctuur en de financiële resultaten van AG: de winstdeling is dus niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

YONGO MOON, DAT BETEKENT:

 1. Geen instapkosten en geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden. Er kunnen wel uitstapkosten zijn bij een afkoop op een ander ogenblik (zie verder).
 2. Spaargeld dat op naam van je kind staat en dat je kind kosteloos kan afkopen vanaf zijn 18de verjaardag.
 3. Zekerheid dankzij het gewaarborgde rendement.
 4. De kans op een extra rendement dankzij de mogelijke winstdeling.
 5. Geen roerende voorheffing op de interesten bij afkoop na 8 jaar.
 6. De mogelijkheid om Yongo Dreams te gebruiken waarmee je kind de waarde van geld leert.

SPAREN OP NAAM VAN JE KIND

Met Yongo Moon is het bedrag dat je spaart onmiddellijk eigendom van je kind, ook als het nog minderjarig is. Je kind is immers tegelijkertijd verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven. Deze levensverzekering, onderschreven op naam van je minderjarig kind, laat het toe te sparen tot de voorziene einddatum van het contract, tussen de 18 en de 24 jaar van je kind, naargelang jouw keuze. De opnamen voor zijn 18e worden op een bankrekening op zijn naam gestort en blijven er geblokkeerd tot je kind meerderjarig is.

RISICO'S

 • Dit contract wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten.
 • Deze treedt in werking als AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringmaatschappij.
 • Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.
 • Yongo Moon biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag.

VRAGEN EN KLACHTEN

 • Al je vragen kan je in de eerste plaats stellen op het nummer +32 (0)2 664 03 80 of via e-mail.
 • Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG nv, Dienst Klachtenbeheer, telefoonnummer +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel.
 • Als de oplossing die AG voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel.

Deze levensverzekering is ontwikkeld door AG, een Belgische verzekeraar, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur